REGULAMIN HOTELOWY

 

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu  niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

& 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.

 

& 2. DOBA HOTELOWA

 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. 

 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. 

 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel  uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

 6.  Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie  

     dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

& 3. REZERWACJA I MELDUNEK

7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

8.  Hotel zastrzega sobie prawo pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji  karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

9.  Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

 

& 4. USŁUGI

10. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.           

11. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
       * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

       * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
       * profesjonalną i uprzejmą obsługę,
       * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku  jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
       * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w  pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. 

12. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
       * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
       * budzenie o wyznaczonej godzinie,
       * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
       * przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu,

       * zamawianie taksówki.

& 5. POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

13. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia w Papuga Park Hotel Spa & Wellness Marrakesz jest zgłoszenie przyjazdu gościa z psem/kotem w momencie rezerwacji. Nie posiadając takiej informacji hotel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zadatku.

14.  Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem na stronie   www.papuga.pl.

15.  Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany  do trzymania go w taki sposób,  aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy , a w przypadku psów dodatkowo w kagańcu pod opieką właściciela bądź osoby uprawnionej.

16. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia powszechnie uznanego za groźnego lub agresywnego.
17. Zwierzęta nie mogą przebywać w restauracjach i punktach gastronomicznych  oraz strefie  Spa & Wellness. Nie mogą zakłócać pobytu Gości ani funkcjonowania hotelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości  pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.

18. Zwierzęta przebywające na terenie hotelu nie mogą przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie hotelu

19. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

20. Zabronione jest używanie galanterii hotelowej , w tym pościeli, ręczników…. na potrzeby zwierząt.

21. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzę w hotelu lub innym Gościom hotelowym właściciel zwierzaka będzie obciążony po indywidualnej wycenie.

22. Sprzątanie pokoju gości przebywających ze zwierzętami odbywa się tylko podczas pobytu gości w pokoju lub w momencie ich nieobecności ze zwierzętami.

& 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

23. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.           

      Zaobserwowane usterki należy zgłosić natychmiast do recepcji w dniu przyjazdu. Brak uwag ze strony Gościa co do w/w uszkodzeń w ciągu 3 godzin od momentu otrzymania karty do pokoju oznacza, że Gość nie ma zastrzeżeń co do        pokoju, obiektu, a wszystkie urządzenia i meble  są  w dobrym stanie. Brak zgłoszenia będzie skutkować obciążeniem pieniężnym za naprawę usterki. Wszystko jest wyceniane po konsultacji z konserwatorem i akceptacją Dyrekcji.

24. Za zgubienie karty/ klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.

25. W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych używania papierosów elektronicznych oraz podgrzewaczy tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

     W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia hotel ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 1000 PLN.

26. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję,  a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić   

       Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.

27. Każdorazowo opuszczając pokój ze względów bezpieczeństwa Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany.

28. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

29. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju osobom trzecim , nawet jeśli nie upłynął okres , za  który uiścił opłatę należną za pobyt.

30.  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył  Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym  lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

31.  Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu  w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt  lub nieuregulowaniem należności  za  świadczone usługi.

& 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

32.  Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. 

33.  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej  stwierdzeniu.

34. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona,  jeżeli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

35.  W czasie pobytu Gość może nieodpłatnie skorzystać z sejfu, który znajduje się w recepcji .Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do sejfu przedmiotów o dużej  wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie. 

36.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu  należącego do Gościa.    

37.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek oraz innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.  W hotelu w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować pracownika recepcji. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy,   Gość hotelowy zostanie obciążony kwotą 500 zł.

& 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

38.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. 

& 9. CISZA NOCNA

39. W celu zapewnienia wszystkim Gościom bezpieczeństwa i spokojnego pobytu cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do  godz. 7:00.

& 10. REKLAMACJE

40. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.  Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

41. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.                                                                   

                                                                                              

                                                                                                                                                                Życzymy miłego pobytu                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         Dyrekcja Hotelu

 

 

Sprawdź nasze opinie

Rekomendacje to doskonałe źródło informacji. W każdej chwili możesz sprawdzić, co o nas napisali nasi goście.

  • TripAdvisor

Zapytaj o pokój

Informacje wymagane

Data przyjazdu

Data wyjazdu

Rodzaj pokoju

Goście dorośli

Dzieci do 4 lat

Dzieci powyżej 4 lat

Ilość pokoi

Rodzaj łóżka

Zwierze

Zabiegi Spa & Wellness

Informacje dodatkowe

Dowiedz się więcej o Administratorze danych osobowych

Sprawdź politykę prywatności - RODO

Niezbędne zgody